Go to content

Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal

S.C. COMPEXIT AUTO RULATE S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 223, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comertului din Cluj-Napoca sub numărul J12/3904/2006, cod fiscal RO 19207164, telefon 0264-438.820, în calitate de operator și împuternicit, având responsabil cu protectia datelor – Simona Lobont, telefon 0722-555.897 prelucrează date cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, în scop de reclamă, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare și reasigurare, comunicații electronice, vânzare.

Lista partenerilor noștri cuprinzând societățile, către care pot fi transferate date cu caracter personal, o regăsiți aici.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate și prelucrate până la revocarea consimțământului.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveți garantat dreptul de a solicita operatorului, informații în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizează că vor fi prelucrate datele care o privesc şi drept de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizata are dreptul de a obține din partea operatorului restrictionarea prelucrării, în situația în care se contestă exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ștergerii, solicitând restricționarea utilizării datelor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scop de prelucrare, iar persoanei vizate i se solicită pentru aparea unui drept în instanță; s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, daca privesc marketingul direct.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

Drepturile pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri la adresa de email protectiadatelor@compexit.ro sau la adresa poștală de mai sus.

Descarcă aici cererea de intervenție asupra datelor.

Mai multe informații despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) găsiți aici. 

Vă prezentăm nota de informare cu privire la prelucrarea datelor online aici.

Pentru a ramane în contact cu Compexit Auto Rulate, vă invităm să completați formularul online GDPR AICI.